Studie PREVAL 2020

Vážení občané,

děkujeme Vám, že jste se zúčastnili studie, která umožnila zjistit, zda jste se setkali s nákazou novým typem koronaviru.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou. Jednou z neznámých klíčových informací je počet bezpříznakových osob, jejichž výskyt má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval byla schválena etickou komisí. Její realizace zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Kdo se mohl zúčastnit

Studie se mohly účastnit osoby bez příznaků, které splnily vstupní kritéria a byly ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Vstupní kritéria:

 • Věk od 18 do 89 let
 • Věk od 8 do 17 let (pouze oblastech hl. město Praha a Brno a okolí)
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v ČR

Vlastní testování probíhalo vždy s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii. Občané cizích států pobývající na území ČR mohli podstoupit vyšetření na přítomnost protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 pouze v případě, že porozuměli informacím uvedeným v Informovaném souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Sledovaná populace je založena na populačním výběru osob v několika geografických oblastech ČR vybraných na základě  rozdílné dosavadní  aktuální  zátěže onemocněním COVID-19 a dále specifickou kohortou chronicky nemocných osob.

Seznam oblastí, ve kterých probíhal populační výběr:

 • Hlavní město Praha
 • Brno a okolí
 • Olomouc a okolí
 • Litoměřice
 • Litovel
 • Uničov

Doba trvání studie

Studie proběhla v období od 23. dubna do 1. května 2020.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokázal kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření byl následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Odběr kapilární krve z bříška prstu. Poznámka, ve městech Olomouc, Livovel a Uničov byl prováděn odběr žilní krve namísto odběru kapilární krve
 • Vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 tzv. Rapid-test (výsledek byl znám do 20 minut)
 • Sdělení výsledku vyšetření
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek probíhal na místě
  • výtěr z nosohltanu pro vyšetření PCR, který potvrdil či vyvrátil přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud byl výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, byla tato osoba nahlášena na Krajskou hygienickou stanici
  • doporučení protiepidemických opatření do doby, než byl znám výsledek vyšetření PCR. Pozn.: výsledek vyšetření PCR byl znám do cca 2 dnů.

Analýzy a prezentace

6. 5. 2020
Prof. Ladislav Dušek (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval: předběžné výsledky

6. 5. 2020
Doc. Dalibor Valík (Masarykův onkologický ústav)
 Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval: sledování imunitní odpovědi u pacientů s COVID-19 a zajištění kontroly kvality

21. 4. 2020
Prof. Ladislav Dušek (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval: představení plánu a obsahu studie


Média


Kontakt a organizace studie

Národní screeningové centrum
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26, P. O. Box č. 19
611 00 Brno

E-mail: podpora.nsc@uzis.cz

Zadání a realizace studie:

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  zadavatel studie
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
  realizátor studie

Zapojené instituce:

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK)
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP)
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU)
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (LF HK UK)
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU)
 • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO)
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP)
 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
 • Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)
 • Fakultní nemocnice Brno (FN Brno)
 • Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Ústeckého kraje (KZ)
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN)
 • Masarykův onkologický ústav, Brno (MOÚ)
 • Akademie věd České republiky, Sociologický ústav (AV ČR)
 • Český statistický úřad (ČSÚ)
 • Armáda České republiky (AČR)
 • Policie České republiky (PČR)
 • Hygienická stanice Hlavního města Prahy
 • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
 • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Policie České republiky

Garanti jednotlivých větví studie:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. (Populační klinické kohorty IKEM)
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Praha)
 • prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (Litoměřice)
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Olomoucký kraj, města Olomouc, Litovel, Uničov a přilehlé oblasti)
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Jihomoravský kraj)

Odborná garance a organizační tým:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.,1,2 prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,3 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,4,5 prof. MUDr. David Feltl, Ph.D.,6 doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.,7 PhDr. Karel Hejduk, 4,5 prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.,8 prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.,9 doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,10 RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., 4,5 RNDr. Jan Mužík, Ph.D., 4,5 RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., 4,5 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,11,12 Ph.D., MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., 12 prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., 13 doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., 8 prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., 14 prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., 13 prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., 13,15 Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.16

1 Pracoviště preventivní kardiologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha
2 Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
3 Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní,     a.s. - Masarykovy     nemocnice v Ústí nad Labem
4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
5 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
6 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
7 Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
8 Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
9 Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc
10 Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
11 Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita, Hradec Králové
12 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
13 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno, Brno
14 Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
15 Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno
16 Sekce demografie a sociálních statistik, Český statistický úřad, Praha