Otázky a odpovědi

Mohu obdržet potvrzení o výsledku vyšetření?
Není možné vydávat žádné potvrzení. Výsledek rapid testu byl sdělen osobám přímo na místě testování, přibližně do půl hodiny od zahájení testu. Po vyšetření osoba obdržela informační leták s výsledkem, který však neslouží jako potvrzení pro vycestování do zahraničí, pro zaměstnavatele nebo pro jiné účely.

Kdo se mohl zúčastnit této studie?
Vyšetření bylo určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění COVID-19, byly vyšetřovány dospělé osoby a speciálně v Brně a v Praze byly vyšetřovány i děti od 8 let.

K čemu vyšetření tzv. rapid testem slouží?
Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?
Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků onemocnění COVID-19 konzultoval(a) svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

Je vyšetření bolestivé?
Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

Jak bude nakládáno s odebraným vzorkem?
Odebraný biologický materiál (kapilární krev) bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Co se bude dít, pokud bude výsledek vyšetření na protilátky proti viru SARS-CoV-2 pozitivní?
V takovém případě budete vyzván k provedení stěru biologického materiálu z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou Vám doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdržíte informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření Vás bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek vyšetření ze stěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že jste se s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již nejste nakažlivý(á) a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, budete informováni o dalším postupu.

K čemu slouží odběr žilní krve v Olomouckém kraji?
Odebraný vzorek žilní krve bude zpracován v laboratoři a bude v něm zjišťována přítomnost protilátek anebo dalších znaků nemoci náročnějšími laboratorními metodami. K tomuto účelu bude Váš vzorek uložený v biobance Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL (ÚMTM) do jeho spotřebování. Případně odebraný vzorek kapilární krve bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Budu muset vyšetření uhradit?
Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma.

Budu mít z účasti ve studii peněžní odměnu?
Za účast ve studii nedostanete žádnou peněžní odměnu.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů.